Wzory dokumentów

Planeta AZS 

  • Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
  • Rezygnacja z członkostwa w AZS